Apmaksas nosacījumi, piegādes un atgriešanas kārtība

Pirkšanas un apmaksas noteikumi www.kristapspagils.com interneta veikalā. Vietnes KristapsPagils.com pieder un ar to operē, pārvalda un vada uzņēmums Saman, SIA, reģ.nr. 40203443737, juridiskā adrese Grūdupu iela 14, Mārupe, Mārupes novads.


Vispārējie noteikumi

1.1. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā (turpmāk tekstā «Noteikumi») paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas, kas iegādājas preces interneta veikalā (turpmāk tekstā «Pircējs»), un Saman, SIA, reģ.nr. 40203443737 (turpmāk tekstā «Pārdevējs»).


Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad, Pircējs interneta veikalā noformējot pasūtījuma grozu, ir norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar vispārējiem Noteikumiem un apstiprinājis to ar taustiņu «Pirkt». Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz pilnai šī līguma punktu izpildei.

2.2. Katrs noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju glabājas Pārdevēja datubāzē.

2.3. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šī līguma nosacījumiem vai kādam no tiem, tad tas pasūtījumu veikt nedrīkst.


Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības:

3.1.1. iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.1.2. atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts interneta veikalā ar Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski 7 darba dienu laikā pēc preču piegādes brīža. Šī punkta tiesības atteikties no noslēgtā interneta veikala pirkšanas pārdošanas līguma var izmantot tikai tas Pircējs, kurš ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus var tikt atzīts par patērētāju, tas ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

3.1.3. ir citas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem. 3.2. Pircējs: 3.2.1. pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas apņemas norēķināties par precēm, to piegādi, veikt citus norēķinus (ja tādi tiek norādīti līguma slēgšanas brīdī) un pieņemt pasūtīto pakalpojumu. Pircējs veic apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī.

3.2.2. Pircējam ir jāievēro arī citas prasības, kas noteiktas LR normatīvajos aktos.


3.3. Pircējam uzņemams pilnu risku par savu veselības stāvokli, apmeklējot šo nodarbību, izvērtējot visus riskus.

3.4. Pircējam ir pienākums informēt organizatoru rakstveidā par savu veselības stāvokli, ja tas var radīt risku viņa veselībai.


Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības:

4.1.1. bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.1.2. bez atsevišķa brīdinājuma uz laiku vai pavisam apturēt interneta veikala darbību. Tādā gadījumā Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam šajā sakarā.

4.1.3. vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt pirkšanas un pārdošanas noteikumus. Noteikumu izmaiņas tiek publicētas interneta veikala mājaslapā. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem darījumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

4.1.4. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt abonamenta tipa produktu un pakalpojumu cenas atbilstoši saviem ieskatiem. Ievērojot cieņpilnas uzņēmējdarbības principus, pakalpojuma sniedzējs par to informēs iepriekš nosūtot epastu.

4.1.5. Pārdevējam ir arī citas tiesības, kas paredzētas LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.


4.2. Pārdevējam ir pienākums:

4.2.1. balstoties uz pirkšanas pārdošanas noteikumiem, dot iespēju Pircējam izmantot interneta veikala pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti, un ka tīkla datu pārraide būs nekļūdīga. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem un (vai) tīkla datu pārraides kļūdām.

4.2.2. Pircējam veicot apmaksu par pasūtījumā norādīto summu, piegādāt vai nodot Pircējam pasūtīto pakalpojumu attiecīgajā laikā, kas minēts produkta aprakstā.

4.2.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt piekļuvi pircējam tiešsaistes apmācības programmas un kursus (ONLINE programmas) 3 mēnešus no pirkšanas brīža.

4.2.4. gadījumā, ja kādu īpašu iemeslu dēļ Pārdevējs tomēr nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, piedāvāt analogu pakalpojumu, bet ja Pircējs tomēr atsakās pieņemt arī šo pakalpojumu, atgriezt apmaksāto preces summu 7 darba dienu laikā. Tādējādi Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu Pircējam.

4.2.5. Pārdevējs apņemas ievērot pārējos pirkšanas pārdošanas nosacījumus.


Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 7 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu, ja nav atrunāts savādāk pakalpojuma vai kursa aprakstā. Pakalpojuma pircējam, atceļot savu dalību, tiek atmaksāta 100% no pirkuma veiktās iemaksas (no pilnas vai daļējas iemaksas, kas veikta pirms tam), ja atteikums tiek veikts 7 dienu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas.

Ja Pircējs vēlas attiekties no pakalpojuma vai produkta vēlāk kā 7 dienas pēc pirkuma izdarīšanas, Pārdevējam ir tiesības iemaksu neatgriezt.

Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam. Veikalam, gadījumā, ja Jūs izsakāt vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma ir jānosūta atteikuma veidlapa uz klienta norādīto e-pasta adresi. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ, ieskaitot transakcijas komisijas naudu.

Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas.


Pakalpojuma piegādes politika

Pakalpojuma piegāde tiek uzsākta pēc pilnīgas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja elektroniskā veidā.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms notikuma dienas, ja minimālais dalībnieku skaits nav sasniegts. Pakalpojuma sniedzējam atceļot notikumu, tiek pilnībā atgriezta iemaksātā summa pakalpojuma pircējam.


Dalība Saman, SIA (www.kristapspagils.com) kursos, semināros un citās apmācībās

Iegādājoties vai piekļūstot www.kristapspagils.com materiāliem un saturam, kā arī piedaloties uz citām apmācībām, jūs piekrītat ievērot visus šos piemērojamos likumus un noteikumus, kā arī piekrītat, ka esat atbildīgs par savu gatavību un veselības stāvokli piedalīties programmās.

Dalība pasākumos ir katra dalībnieka personīgā atbildība. Materiāli un saturs ir paredzēts tikai izglītojošiem un informatīviem nolūkiem. Saturu neizmantot, lai diagnosticētu vai ārstētu kādu stāvokli vai slimību. Lai arī sniegtās atsauksmes no cilvēkiem ir īstas un patiesas, tās sniegtas tikai ilustratīviem nolūkiem. Nekāda apjoma rezultāti garantēti netiek.

Piedalīšanās jebkurā nodarbībā var būt saistīta ar zināmu riska līmeni, un katra cilvēka ķermeņa reakciju uz šīm dažādajām aktivitātēm nevar pilnībā paredzēt. Dalībnieks(-ce) uzņemas pilnu atbildību par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Kristaps Pagils vai www.kristapspagils.com lektori un pasniedzēji neatbild par dalībnieku spējām un gatavību piedalīties pasākumos, kā arī neatbild par sekām pasākumu laikā un pēc apmācībām.

Ja neesat droši par savu gatavību pasākumam, ja jums ir diagnosticētas veselības problēmas vai noteikta ārstēšana, pirms pieteikšanās konsultējaties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

Iegādājoties jebkuru no video vai audio programmām, jūs pilnībā atsakaties no jebkādu pretenziju celšanas pret www.kristapspagils.com apmācību pasniedzējiem vai Kristapu Pagilu personīgi.

Enerģijas elpošanas sesijas:

Ņemot vērā šīs prakses raksturu, mēs neiesakām piedalīties Enerģijas elpošanas sesijās cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas kā:

Sievietēm, kurām ir grūtniecība atļauts piedalīties sesijās tikai tiešā apmācīta speciālista klātbūtnē.

Ja jums ir kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem, lūdzu, informējiet mūs - tas nenozīmē, ka šī prakse nav piemērota pēc būtības - šādos gadījumos tā ir praktizējama speciālista klātienē un privāti. Tāpat ir arī citas elpošanas tehnikas un prakses, kas jums var būt piemērotākas, un jūs vienmēr esat laipni gaidīti mūsu sabiedrībā.

Vai arī, ja dalībniekam(-cei) ir šaubas reģistrācijas brīdī, pirms iegādāties pakalpojumu, ir jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

Praktizējot elpošanas vingrinājumus, ir svarīgi atrasties drošā vidē. Dažos gadījumos jums var rasties viegls galvas reibonis vai īslaicīga dezorientācija, ļoti retos gadījumos, praktizējot elpošanas tehnikas, kurās ir elpas aiztures, jūs varat zaudēt samaņu. Tāpēc mēs iesakām gulēt uz grīdas vai vietā, kur, nokrītot, nenodarīsit sev pāri. Svarīgi ir arī tas, ka jūs nekad neveicat enerģijas elpošanas braukšanas laikā, ūdenī (var notikt noslīkšana) jebkurā situācijā, kurā var kaitēt sev vai citiem.

Svarīgi pieminēt, dinamiska un enerģiska elpošana var izraisīt intensīvas sajūtas. Sakarā ar spēcīgu fizisko un emocionālo izlādi, kas var rasties, dažiem cilvēkiem tā nav ieteicama. Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, pirms praktizējat šāda veida elpošanu.

Kristaps Pagils nav ārstnieciskā persona un www.kristapspagils.com produkti un pakalpojumi nav apstiprinātas ārstnieciska rakstura manipulācijas. Kristaps Pagils cenšas palīdzēt novērst vai atvieglot cilvēkiem stresu, satraukumu un emocionālos pārdzīvojumus, kā arī uzlabot pašsajūtu ar dabiskām neinvazīvām tehnikām un garīgās izaugsmes metodēm.

Pakalpojumi un produkti, ko sniedz Kristaps Pagils nav ārstniecības norādes un tie nekad neaizstāj konvencionālo medicīnisko vai garīgās veselības psiholoģisko diagnozi un ārstēšanu, un tos nekad nevajadzētu uzskatīt par tādiem.

Fotografēšanās, filmēšanas un audioierakstu veikšanas kārtība

Informējam, ka pasākuma laikā var notikt fotografēšana, filmēšana un skaņas ierakstīšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti Saman, SIA, reģ.nr. 40203443737 mājaslapā "www.kristapspagils.com", internetā vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram un Tik Tok. Dažos pasākumos filmēts, fotografēts un ierakstīts var tikt tikai vadītājs un/vai lektors. Mēs nepublicēsim materiālu, kur Jūs esat redzams neētiskās situācijās vai pozās.

Apmeklējot klātienes pasākumu vai piedaloties ONLINE seminārā, Jūs piekrītat ka:

Reģistrējoties jebkuram no mūsu produktiem / pakalpojumiem / notikumiem, jūs apstiprināt, ka esat pārskatījis un piekritis mūsu atrunai par privātuma politiku, apmaksas kārtību, dalību apmācībās un pakalpojuma atcelšanas kārtību.